WYDANIE ONLINE

Prawidłowo wykonane zlecenie transportowe to nie tylko dostarczenie towaru do miejsca rozładunku w niepogorszonym stanie, ale także w uzgodnionym terminie. Związany z tym zakres odpowiedzialności przewoźnika został określony dość szeroko, lecz niestety nieprecyzyjnie. Prowadzi to do różnych interpretacji przepisów, a także konfliktów między stronami umowy przewozu. Co powinien zrobić przewoźnik, gdy spóźniona przesyłka spowodowała u nadawcy szkodę znacznie przekraczającą wartość przewoźnego i ten straszy go wizją odszkodowań uzupełniających? Jakimi klauzulami umownymi chronić się przed podobnymi sytuacjami w przyszłości? Na te pytania odpowiadamy w artykule.

czytaj więcej »

Pytanie: W zastępstwie nieobecnego kierowcy, na okres od 27 lipca do 5 sierpnia 2015 r., zatrudniliśmy innego kierowcę na 1/2 etatu. Pracuje w innej firmie w pełnym wymiarze czasu pracy. Czy przysługuje mu u nas urlop wypoczynkowy? Jeżeli tak, to w jakim wymiarze? Kierowca ma ponad 20-letni staż pracy. Czy po rozwiązaniu umowy należy wypłacić mu ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? Jak go wyliczyć?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak powinien zachować się kierowca, który przejmuje pojazd z tachografem cyfrowym w miejscu, do którego dowieziono go innym samochodem? Jeśli np. jechał 4 godziny do miejsca postoju, to przy logowaniu karty kierowcy cały ten czas powinien wpisać jako „dyspozycję”, „inne prace”? Czy powinien w tym czasie uwzględnić przerwę trwającą 45 minut?  

czytaj więcej »

Pytanie: Zajmujemy się przewozem osób. Chcielibyśmy zatrudnić obywatela Ukrainy na stanowisko kierowcy. Ma on wizę na okres ponad 185 dni, zameldowanie w Polsce, posiada ukraińskie prawo jazdy kat. D wydane przed 2008 roiem. My gwarantujemy mu umowę o pracę na okres dłuższy niż 185 dni, wyślemy go też na badania lekarskie, psychologiczne oraz szkolenie okresowe. I tu pojawia się problem − czy w związku z tym zapis art. 39d ust. 1 pkt a) ustawy o transporcie drogowym, który mówi: „Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba, która przebywa na terytorium RP co najmniej 185 dni w roku...”, należy odnosić do sytuacji, kiedy obywatel Ukrainy musi najpierw te 185 dni być w Polsce i dopiero po tym czasie może przystąpić do kursu? Czy wystarczy, że posiada wizę oraz np. zezwolenie na pracę na okres powyżej 185 dni w danym roku, a fizycznie jest na terytorium Polski, np. dopiero dwa miesiące? To chyba jest właściwsze choćby ze względu na pkt b) tego artykułu, w którym ustawodawca w przypadku studentów wyraźnie określa ten okres: „...przebywa od co najmniej sześciu miesięcy...”.

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o informację, gdzie należy wysłać dokumenty przed wykonaniem przewozu do Niemiec. Czy muszą być przetłumaczone na język niemiecki? Gdzie można pobrać formularze? W jaki sposób muszę zgłosić wypłacanie wynagrodzenia dla kierowców wykonujących pracę na terenie Niemiec − zestawienie miesięczne czy kwartalne? Jak wygląda sprawa ozusowania i opodatkowania takiego wynagrodzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Kierowca jeździł dwa tygodnie (od poniedziałku do piątku, soboty i niedziele wolne) pojazdem o dmc do 3,5 t (czyli bez tachografu). Czy w związku z tym może wystawić sobie jedno zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu na to, że w tych dniach „prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia nr 561/2006”? Czy też musi wystawiać kilkanaście zaświadczeń − np. na poniedziałek, że w godz. 6.00−14.00 „prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia nr 561/2006”, potem zaświadczenie na odpoczynek od godz. 14.00 do wtorku do godz. 7.00 i tak dalej, każdy dzień rozpisany oddzielnie? Jeśli tak, to czy wolne weekendy też muszą być rozpisane oddzielnie?

czytaj więcej »

W drodze odstępstwa od zasad wykonywania odpoczynków tygodniowych kierowca wykonujący pojedynczy okazjonalny międzynarodowy przewóz osób może odłożyć tygodniowy odpoczynek o maksimum 12 kolejnych dób po poprzednim regularnym odpoczynku tygodniowym.

czytaj więcej »

Pojazd, który wiezie dzieci do szkoły, musi spełniać wiele wymagań, żeby mógł być klasyfikowany jako autobus szkolny. Jednak bez tych wymogów również może wieźć dzieci i młodzież.

czytaj więcej »

Gdy zarządzającemu transportem grozi wiele mandatów karnych, które nie przekraczają 2.000 zł, ale ich suma jest znacznie wyższa, lepiej będzie, gdy odmówi przyjęcia grzywny. Sąd, do którego zostanie skierowany wniosek o ukaranie, na pewno zasądzi niższą karę.

czytaj więcej »

Wysokość wydatków na poczet wyjazdów służbowych najlepiej uzgodnić w treści umowy zlecenia. Pracodawca ma zupełną swobodę w ustaleniu tych świadczeń.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy jest zobowiązany wysłać kierowców na badania lekarskie i psychologiczne na podstawie ustawy o transporcie drogowym. Jednocześnie podlegają oni badaniom lekarskim wstępnym i okresowym wynikającym z Kodeksu pracy, które zawierają się w badaniach lekarskich dla kierowców. Obecnie, po zmianie przepisów z 1 kwietnia 2015 r., jeżeli w nowym miejscu pracy kierowca przedstawi aktualne zaświadczenie lekarskie, pracodawca nie musi ponownie kierować go na badania wynikające z prawa pracy. Jednak z badań zwalnia tylko aktualne zaświadczenie wydane po 31 marca 2015 r., wcześniejsze nie. Więcej na ten temat znajduje się w artykule.

czytaj więcej »

Osoba zarządzająca przedsiębiorstwem lub transportem w firmie, która naruszyła obowiązki lub warunki przewozu albo dopuściła, chociaż nieumyślnie, do powstania naruszeń, podlega karze grzywny w wysokości do 2.000 zł. Służby, które podczas kontroli stwierdzają, że za dane naruszenie odpowiada też zarządzający transportem, nakładają mandaty karne lub kierują do sądów wnioski o ukaranie. W tych sprawach właściwe są wydziały karne sądów rejonowych, które wydają orzeczenia w formie wyroków nakazowych. Nakładają w ten sposób grzywny na zarządzających. Dostęp do tych wyroków nie jest możliwy na zasadach obowiązujących w przypadku wyroków sądów administracyjnych. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów wskazujących, jak sądy podchodzą do karania zarządzających transportem.

czytaj więcej »

Kierowca powinien uzgodnić termin urlopu z pracodawcą. Oznacza to, że przedsiębiorca również ma wpływ na tę kwestię i może stawiać mu różne warunki. Jednak nie wolno nakazać pracownikowi dzielenia urlopu. To on sam o tym decyduje. Przy podziale urlopu koniecznie trzeba też pamiętać, że przynajmniej jedna jego część ma obejmować co najmniej 14 dni kalendarzowych. Jednak ta zasada nie jest zbyt surowo egzekwowana.

czytaj więcej »

Norwedzy wprowadzili płacę minimalną dla kierowców w wysokości ok. 18 euro za godzinę. Dotyczy ona zarówno kierowców norweskich, jak i zagranicznych, którzy prowadzą pojazdy o dmc powyżej 3,5 tony, w tym także autobusy.

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2015 r. Główny Inspektorat Transportu Drogowego przyjmuje pod nowym adresem w swojej siedzibie w Warszawie.

czytaj więcej »

Zgodnie z propozycją zmian lekarz nie będzie już wypisywał papierowego druku zwolnienia. Prześle tę informację elektronicznie do ZUS oraz pracodawcy.

czytaj więcej »

Zakaz importu do Rosji żywności z zachodnich państw został przedłużony o rok . To odpowiedź na kontynuowanie sankcji przez Unię Europejską. Embargo dotyczy krajów, które poparły unijne sankcje wobec Moskwy za jej destabilizujące działania na wschodzie Ukrainy.

czytaj więcej »

Czy żeby przewoźnik mógł uniknąć kary, wystarczy, że wręczy tablice kierowcy przed wyruszeniem w trasę? Wojewódzkie sądy administracyjne nie są w tej sprawie zgodne. Ostatnio zapadły w tej sprawie dwa sprzeczne ze sobą wyroki w Poznaniu i Lublinie.

czytaj więcej »

Jeżeli kierowca spowoduje wypadek, ponieważ schylił się po telefon, to jest to jego rażące niedbalstwo. Zwalnia to firmę ubezpieczeniową z obowiązku wypłacenia odszkodowania. Tak orzekł Sąd Rejonowy w Gliwicach.

czytaj więcej »

Do systemu viaTOLL 30 czerwca 2015 r. przyłączono kolejne 251 km dróg krajowych, w tym ok. 35 km autostrad oraz ok. 216 km dróg krajowych.

czytaj więcej »

Helsińska Fundacja Praw Człowieka chce zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich, aby ten wystąpił do TK z wnioskiem w sprawie konstytucyjności odbierania uprawnień do kierowania pojazdami za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym.

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy miniautobus z liczbą miejsc dla 11 osób razem z kierowcą. Ma on zamontowany tachograf cyfrowy. Czy musimy sczytywać dane z tachografu i kart kierowców?

czytaj więcej »

Umowa o pracę na czas określony może być rozwiązana za 2-tygodniowym wypowiedzeniem, jeśli została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i strony przewidziały w niej możliwość wcześniejszego rozwiązania w tym trybie.

czytaj więcej »

Rząd niemiecki zwiększył o 1100 km sieć dróg, na których obowiązują opłaty dla kierowców ciężarówek. Myto za przejazd będą musieli teraz płacić kierowcy pojazdów o dmc powyżej 7,5 ton, a nie jak dotychczas od 12 ton.

czytaj więcej »

Rosja postanowiła przywrócić w pełnym zakresie funkcjonowanie na swoim terytorium systemu TIR.

czytaj więcej »

Kierowcy nie muszą obawiać się mandatów za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 1 km/h.

czytaj więcej »

Rada Ministrów przyjęła propozycję ministra pracy i polityki społecznej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 roku. Jest ona niższa od propozycji związkowej.

czytaj więcej »

Mimo że Komisja Europejska odniosła się negatywnie do niemieckiej stawki minimalnej, władze Francji nie wycofują się z pomysłu wprowadzenia płacy minimalnej dla zagranicznych kierowców ciężarówek.

czytaj więcej »

Zdaniem Szwedzkiej Konfederacji Przedsiębiorstw Transportowych szwedzkie władze sprzecznie z rozporządzeniem nr 1072/2009 stosują w praktyce przepisy je wprowadzające. Komisja Europejska ma się zająć tą sprawą.

czytaj więcej »

Ministerstwo Gospodarki przygotowuje Politykę Nowej Szansy. Ten dokument i ma zapobiegać kryzysom w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz ograniczać ryzyko ich upadłości.

czytaj więcej »

Jeśli zarządzający transportem zlecił kierowcy wykonanie badania tachografu, powinien później to sprawdzić. W przeciwnym razie nie uniknie kary za nieposłuszeństwo kierowcy. Tak orzekł sąd w Kielcach.

czytaj więcej »

wiper-pixel