WYDANIE ONLINE

Pytanie: Proszę o informację, czy kierowcy zatrudnionemu na podstawie umowy zlecenia przysługuje dieta za czas podróży krajowej i zagranicznej.

czytaj więcej »

Firma transportowa, która nie uzyskała zamówienia podczas przetargu w wyniku oszustwa, nie może uzyskać status pokrzywdzonego.

czytaj więcej »

Zdarza się, że właściciel firmy transportowej równocześnie jest kierowcą. Z tego tytułu nie może korzystać z wydłużonego czasu pracy.

czytaj więcej »

Można zawrzeć umowę o pracę/ zlecenie lub inną formę umowy z kierowcą tak, aby uniknąć konieczności naliczania diet i ryczałtów za nocleg. Kierowca otrzymywałby wtedy określone wynagrodzenie ryczałtowe za konkretne zlecenie.

czytaj więcej »

Kierowca ma usprawiedliwione nieobecności w pracy. Ponieważ nie są to ani urlopy wypoczynkowe, ani zwolnienia lekarskie, to należy zaznaczać je na zaświadczeniu o działalności jako „miał czas wolny lub odpoczywał”.

czytaj więcej »

Praca w załodze kilkuosobowej nie zostaje przerwana, gdy dwóch kierowców zmienia pojazd. A co w sytuacji, gdy jeden z kierowców zostaje zamieniony innym?

czytaj więcej »

Nowe przepisy przewidują zupełnie inne niż do tej pory podejście do czasu pracy kierowców pracujących na własny rachunek.

czytaj więcej »

Postępowania sądowe w sprawach o wykroczenia zarejestrowane fotoradarem i naruszenia ustawy o transporcie drogowym będą szybciej przeprowadzane. Stanie się tak dzięki zmianie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

czytaj więcej »

Pracodawca może zaliczyć do kosztów wydatki poniesione przez pracowników w czasie podróży służbowej prywatnym autem na opłaty parkingowe i za autostrady, ale tylko do limitu kilometrówki. Takie stanowisko zajął NSA.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jest możliwe zatrudnienie doradcy ADR na umowę zlecenia? Jaka jest najlepsza forma zatrudnienia?

czytaj więcej »

Od 7 lipca 2013 r. uzyskanie prawa jazdy będzie łatwiejsze. Jednak ułatwienie obejmie wyłącznie kategorie: AM, A1, A2, A, B1 i B.

czytaj więcej »

Kierowca ma obowiązek udokumentować aktywność z okresu 28 dni wstecz. Jednak wymóg ten nie dotyczy aktywności pojazdu, lecz aktywności kierowcy.

czytaj więcej »

Wpis parametrów technicznych do karty pojazdu będzie odbywał się na podstawie innych dokumentów niż do tej pory. Tak przewiduje nowe rozporządzenie Ministerstwa Transportu.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2014 r. minister finansów chce wprowadzić jednolite zasady odliczania VAT od aut osobowych i samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz paliw i innych wydatków eksploatacyjnych dotyczących tych pojazdów.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy certyfikat kompetencji zawodowej wydany w 2007 roku zachowuje ważność po zmianie ustawy transportowej w 2013 roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Azbest do pewnego czasu był traktowany jako zwykły odpad, teraz podlega pod klasę 9 ADR. Ustawa o odpadach mówi o owinięciu eternitu (czyli mieszaniny zawierającej azbest) czarną folią, a umowa ADR o workach z szyciem przeciwpyłowym. Samo oznakowanie też się różni. Jak zatem pakować eternit? Jak oznakować sztukę przesyłki? Czy pojazd oznaczyć tylko gładkimi, pomarańczowymi tablicami? Czy powinien być klasyfikowany jako pojazd AT? Chciałbym się też dowiedzieć, jak powinien wyglądać plan ochrony w firmie przewożącej ADR.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy podczas kontroli Inspekcji Transportu Drogowego można okazać zaświadczenia o działalności kierowców, potwierdzające fakt odbywania przez nich odpoczynków tygodniowych, w formie elektronicznej?

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2013 r. na terytorium Węgier zostanie wprowadzony elektroniczny system pobierania opłaty drogowej (UD), proporcjonalnej do przejechanej odległości, który będzie obowiązywał na wyznaczonych odcinkach węgierskich dróg.

czytaj więcej »

Sejm uchwalił, że obowiązek używania elementów odblaskowych (opasek, kamizelek itp.) po zmroku zostanie rozszerzony na wszystkich pieszych niezależnie od ich wieku.

czytaj więcej »

Pytanie: Kierowca odbywa odpoczynek tygodniowy w miejscu zamieszkania położonym w innej miejscowości niż siedziba firmy. Przed wyjazdem otrzymuje zaświadczenie o działalności wysłane w formie elektronicznej. Czy właściwe jest wpisanie w polu nr 20 nazwy miejscowości, w której mieści się siedziba firmy, a w polu 22 − miejsca zamieszkania kierowcy?

czytaj więcej »

Rząd przyjął projekt ustawy mającej strzec pracowników i przedsiębiorców przed skutkami kryzysu ekonomicznego. Nowe przepisy będą chronić miejsca pracy w okresie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel